Fee Structure of Annual Year: 2075/076

प्रविणता प्रमाण पत्र तह नर्सिङ (Staff Nurse) विषयको शुल्क विवरणः
शैक्षिक शत्र २०७५/०७६ (१०औँ व्याच)

बर्षकिस्ता विवरणकिस्ता रकमकिस्ता बुझाउने समय
प्रथम बर्षप्रथम किस्ता140,000.00२०७५ भाद्र महिना
द्वितिय किस्ता50,000.00२०७५ फाल्गुन महिना
दोस्रो बर्षतृतिय किस्ता100,000.00२०७६ भाद्र महिना
चौथौ किस्ता42,500.00२०७६ फाल्गुन महिना
तेस्रो बर्षपाँचौ किस्ता100,000.00२०७७ भाद्र महिना
छैठौँ किस्ता42,500.00२०७७ फाल्गुन महिना
जम्मा475,000.00
नोटःक. CTEVT बाट शुल्कमा बृद्धि भएको खण्डमा शैक्षिक शत्र २०७५/०७६ बाटनै माथि उल्लेखित शुल्कमा बृद्धि हुनेछ ।
ख. छात्रावास मासिक शुल्क ८,०००।– र भर्ना शुल्क ५,०००।–कायम गरिएको छ, उल्लेखित शुल्क समेत बढ्न सक्नेछ ।

विणता प्रमाण पत्र तह सामान्य चिकित्सा (Health Assistant) विषयको शुल्क विवरणः
शैक्षिक शत्र २०७५/०७६ (११औँ व्याच)

बर्षकिस्ता विवरणकिस्ता रकमकिस्ता बुझाउने समय
प्रथम बर्षप्रथम किस्ता114,000.00२०७५ भाद्र महिना
द्वितिय किस्ता47,600.00२०७५ फाल्गुन महिना
दोस्रो बर्षतृतिय किस्ता85,000.00२०७६ भाद्र महिना
चौथौ किस्ता36,200.00२०७६ फाल्गुन महिना
तेस्रो बर्षपाँचौ किस्ता85,000.00२०७७ भाद्र महिना
छैठौँ किस्ता36,200.00२०७७ फाल्गुन महिना
जम्मा404,000.00
नोटःक. CTEVT बाट शुल्कमा बृद्धि भएको खण्डमा शैक्षिक शत्र २०७५/०७६ बाटनै माथि उल्लेखित शुल्कमा बृद्धि हुनेछ ।
ख. छात्रावास मासिक शुल्क ८,०००।– र भर्ना शुल्क ५,०००।–कायम गरिएको छ, उल्लेखित शुल्क समेत बढ्न सक्नेछ ।

प्रविणता प्रमाण पत्र तह मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी (Lab Technician) विषयको शुल्क विवरणः
शैक्षिक शत्र २०७५/०७६ (११औँ व्याच)

बर्षकिस्ता विवरणकिस्ता रकमकिस्ता बुझाउने समय
प्रथम बर्षप्रथम किस्ता90,000.00२०७५ भाद्र महिना
द्वितिय किस्ता50,000.00२०७५ फाल्गुन महिना
दोस्रो बर्षतृतिय किस्ता70,000.00२०७६ भाद्र महिना
चौथौ किस्ता35,000.00२०७६ फाल्गुन महिना
तेस्रो बर्षपाँचौ किस्ता70,000.00२०७७ भाद्र महिना
छैठौँ किस्ता35,000.00२०७७ फाल्गुन महिना
जम्मा350,000.00
नोटःक. CTEVT बाट शुल्कमा बृद्धि भएको खण्डमा शैक्षिक शत्र २०७५/०७६ बाटनै माथि उल्लेखित शुल्कमा बृद्धि हुनेछ ।
ख. छात्रावास मासिक शुल्क ८,०००।– र भर्ना शुल्क ५,०००।–कायम गरिएको छ, उल्लेखित शुल्क समेत बढ्न सक्नेछ ।